Odměny za nákup

- Při nákupu nad 5000,- Kč u nás

dostanete 5% slevový kupón

na další nákup.

- Ke každé objednávce dostanete

zdarma aršík samolepek.

Nevíte jaký dárek?

Pomůžeme Vám vybrat

Kontaktujte nás na 

emailu rc-auta.eu@seznam.cz

nebo tel. 602336636

a my Vám rádi pomůžeme s výběrem

nebo sestavíme nabídku přesně na míru

Sledujte nás na Facebooku

Facebook

Zboží Vám doručí

Obchodní podmínky rc-auta.eu
rc-auta-logo-black2

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - Miroslavem Jiránkem a kupujícím.

Prodávající

Miroslav Jiránek
Volgogradská 253/28a
460 07 Liberec IX

IČ: 87123614
DIČ: CZ 9004102745

 
Tel.: +420 602 336 636
E-mail: rc-auta.eu@seznam.cz

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně, telefonicky)
 • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
 • v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním odběru zboží
 • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Veškerá prezentace zboží na webových stránkách obchodu není návrhem na uzavření kupní smouvy, je pouze informativního charakteru. Ustanovení §1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu § 1829, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

rc-auta.eu
Miroslav Jiránek
Volgogradská 253/28a
460 07 Liberec 7
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2121 a násl., zák. č. 89/2012 Sb.)
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii,

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829, zákona č. 89/2012 Sb., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacené částky za zboží a budou mu vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán

V případě odstoupení od kupní smlouyv nese náklady na navrácení zboží zákazník.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.


Zasílání přepravní službou po ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Geis, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou pro odeslání zboží tentýž den je objednávka přijatá do 12:00, prodávající odeslání v tentýž den ve který byla objednávka přijata nezaručuje, ve většině případů je zboží expedováno druhý, nejdéle třetí den od přijetí objednávky. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Doprva zdarma při objednávce nad 4000,- KČ vč. DPH platí pouze pro spotřebitele.
 

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 4 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky, akce pro poštovné zdarma platí pouze v rámci ČR, doručení do zahraničí bude vždy doúčtováno naším pracovníkem dle velikosti a váhy zásilky. Doprava zdarma při objednávce nad 300Eur vč. DPH platí pouze pro spotřebitele.

Kontrola zásilky:

V případě doručování zboží prostřednictvím přepravní společnosti nebo České pošty, s.p. je zákazník povinen překontrolovat za přítomnosti doručující osoby stav zásilky (případné poškození) a její obsah (kompletnost) a v případě rozporu toto neprodleně doručující osobě oznámit a s ní sepsat reklamační protokol, nebo neprodleně kontaktovat majitele e-shopu na tel 602336636. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.


Ochrana osobních údajů:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Kupující je tedy povinen si vyzvednout objednané zboží ve stanovené lhůtě od doručovací služby (české pošty, nebo PPL), neučiní-li tak, budou kupujícímu účtovány vynaložené náklady na přepravné a balné (prostřednictvím e-mailové upomínky), pakliže tuto částku kupující neuhradí, budou mu účtovány náklady na uskladnění zboží ve výši 10Kč za každý den. Proto doporučujeme vždy zvážit, zda-li je objednané zboží chtěné a máte možnost si jej ve stanovené lhůtě vyzvednout. Pokud kupující po odeslání zásilky zjistí, že objednal jiné zboží, než původně požadoval, je možné po vyzvednutí této zásilky a dohodě (vždy pouze telefonické) zásilku zaslat zpět a vybrat si zboží nové.

Pokud není u slevového kupónu uvedeno jinak, nelze Slevové kupóny uplatnit na zboží označené jako "výprodej" a jsou určené pouze pro kupující spotřebitele.

Souhlasem s obchodními podmínkami také souhlasíte se zasláním elektronické faktury.

Není-li v souladu s § 1, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb. podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků zákonem č. 89/2012 Sb.; Občanský zákoník, zejména pak § 2079 a následujícími.

Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Elektronická evidence tržeb 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 • Využijte možnost doručení ZDARMA!