Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - Zoro Solutions, s.r.o. a kupujícím.

Prodávající

Zoro Solutions, s.r.o.
Bečov 208
43526 Bečov

IČ: 02205271
DIČ: CZ 02205271

Tel.: +420 777 558 228
E-mail: info@rc-auta.eu  

Kupující

Spotřebitel, firma, státní instituce

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu rc-auta.eu Zoro Solutions, s.r.o., 43526 Bečov, č.p 208, IČ: 02205271, DIČ: CZ02205271, jednatel Karel Zikmund, Telefon  777558228,, zapsané v ochodních rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. c 216808, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. rc-auta.eu  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

1.5.
Ustanovení těchto obchodních podmínek může prodávající doplňovat či měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce rc-auta.eu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.
Při objednání zboží a registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Při jakékoliv změně údajů v uživatelském účtu je kupující povinen je aktualizovat. Veškeré kupujícím uvedené údaje v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.
Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Veškerá prezentace zboží na webových stránkách obchodu není návrhem na uzavření kupní smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.
Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny dopravy a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu rc-auta.eu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky a nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území Slovenska.

3.4.
Zboží lze objednat ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo na webové stránce www.rc-auta.eu. Pro objednání zboží na webové stránce rc-auta.eu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, počtu kusů, cenu, údaje o kupujícím potřebné ke zpracování a expedici objednávky, způsob a náklady zvolené dopravy a platby.

3.5.
Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Kupujícím uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně: Bečov 208, 43526 Bečov
  • platba předem bankovním převodem:

Bankovní spojení pro ČR:

ČS
Číslo účtu: 3556875359/0800

Bankovní spojení pro EU v EUR:

FIO

Číslo účtu: 2701779837/2010

IBAN: CZ46 2010 0000 0027 0177 9837 

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou na místě určeném kupujícím v objednávce

4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.
Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu pouze při sestavení zboží či úpravě zboží na zakázku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a nelze je uplatnit na zboží označené jako „Výprodej“.

4.8.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.
Spotřebitel má právo v souladu § 1829, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.2
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii,

5.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829, zákona č. 89/2012 Sb., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

5.8.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Zoro Solutions, s.r.o.
Bečov 208
43526 Bečov

tel. 777558228

info@rc-auta.eu

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.
V případě doručování zboží prostřednictvím přepravní společnosti nebo České pošty, s.p. je zákazník povinen překontrolovat za přítomnosti doručující osoby stav zásilky (případné poškození) a její obsah (kompletnost) a v případě rozporu toto neprodleně doručující osobě oznámit a s ní sepsat reklamační protokol, nebo neprodleně kontaktovat majitele e-shopu na tel 777558228. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

6.5.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .

7.6.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

8.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1.
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2.
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.
Správce osobních údajů: Zoro Solutions, s.r.o., 43526 Bečov, č.p 208, IČ: 02205271, DIČ: CZ02205271, jednatel Karel Zikmund, Telefon  777558228,

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@rc-auta.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8.
Kupující bere na vědomí, že je povinen si vyzvednout objednané zboží ve stanovené lhůtě od doručovací služby (české pošty, nebo Geis), neučiní-li tak, budou kupujícímu účtovány vynaložené náklady na přepravné a balné (prostřednictvím e-mailové upomínky), pakliže tuto částku kupující neuhradí, bude mu účtováno smluvní pokuta ve výši 1% z této částky za každý započatý den z prodlení.

9.9.
Souhlasem s obchodními podmínkami kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a poučení o právu odstoupení od kupní smlouvy.

10.5.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zoro Solutions, s.r.o., 43526 Bečov, č.p 208, IČ: 02205271, DIČ: CZ02205271, jednatel Karel Zikmund, Telefon  777558228,.

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy